REGULAMIN

REGULAMIN

 

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem sklepblush.pl prowadzonego przez Małgorzatę Brodnicką z siedzibą w Radomiu.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu

§1 Definicje

 1. Dni robocze- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
 3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego sklepblush.pl
 4. Sprzedawca – sklepblush.pl Małgorzata Brodnicka, ul. Renesansowa 3/6, 26-620 Radom, e-mail: sklepblush@sklepblush.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 5. Towar - oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • §2 Postanowienia ogólne
 1. Przedmiotem działalności sklepblush.pl jest handel detaliczny odzieżą damską. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie drogą wysyłkową.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie Blush jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepblush.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki
 4. Sprzedający informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Z uwagi na indywidualne ustawienia monitorów kolory towarów widoczne na zdjęciach prezentowanych w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od ich wyglądu rzeczywistego. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.
 5. Warunkiem zrealizowania złożonego Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie własnym sklepu. W przypadku braku dostępności jednego lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefoniczną i proszony jest o decyzję w sprawie dalszego postępowania względem Zamówienia.
 • §3 Rejestracja i logowanie
 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa
 2. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 3. W celu utworzenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. rozporządzeniem, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki “Twoje Konto”.

 §4 Składanie Zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę sklepblush.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Przed złożeniem zamówienia za pomocą Sklepu, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru Towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku „Zamawiam” znajdującego się na stronie Koszyka.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 1. Po zawarciu umowy sprzedaży Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
 2. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne przy składaniu zamówienia, są następujące: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów.
 3. Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego, nieprawdziwego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w treści potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży, należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową za pomocą adresu sklepblush@sklepblush.pl

 §5 Płatność

 1. Sklep udostępnia Klientom dokonywanie płatności za złożone zamówienia bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO BP: 54 1020 4317 0000 5002 0066 7345
 2. Sklep umożliwia dokonywanie płatności natychmiastowych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności natychmiastowych jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.
 3. W przypadku braku otrzymania zapłaty online przez pl przez 2 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie zostanie anulowane.
 • §6 Dostawa
 1. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Informacja o kosztach dostawy wybranych Towarów podawana jest przy wyborze sposobu ich dostawy, na etapie składania Zamówienia. Koszt wysyłki na terenie Polski wynosi:


przesyłka kurierska DPD po przedpłacie – 14,99 zł,
przesyłka kurierska DPD za pobraniem – 18,99 zł,
przesyłka kurierska POCZTEX po przedpłacie – 14,99 zł,
przesyłka kurierska POCZTEX za pobraniem – 18,99 zł,
przesyłka kurierska InPost – 14,99 zł.

 1. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Protokołu szkody powinien zostać zachowany przez Klienta, ponieważ przyśpieszy to rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 • §7 Warunki reklamacji towarów
 1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z Umową sprzedaży. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenie reklamacji można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklepblush@sklepblush.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 4. Klient zobowiązany jest na żądanie Sprzedawcy do udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.
 5. Reklamowane towary należy wysłać na koszt Klienta na adres: Sklep Blush - Małgorzata Brodnicka, ul. Renesansowa 3/6, 26-620 Radom.
 6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu stanowi paragon fiskalny, faktura VAT, wydruk e-maila potwierdzającego złożenia zamówienie w sklepie lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. wydruk potwierdzenia przelewu z banku).
 7. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres sklepu i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail.
 8. W przypadku uznania reklamacji Klienta, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta.
 9. Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Klient otrzyma zwrot należności za towar oraz kosztów wysłania wadliwego towaru.

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa do pl jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć Sprzedawcy w następujący sposób:
 • wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres: sklepblush@sklepblush.pl
 • lub wysyłając pisemne oświadczenie pocztą tradycyjną. Oświadczenie to Klient może złożyć na formularzu, którego wzór Sprzedawca udostępnia - wzór formularza.
 1. Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: Sklep Blush -Małgorzata Brodnicka, ul. Renesansowa 3/6, 26-620 Radom.
 2. W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia Towaru), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.
 4. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy..
 7. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

 §9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian. 

Newsletter
Zapisz się i bądź zawsze pierwsza z najnowszymi Trendami i Kolekcjami!
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl